Ons onderwijs

Schoolplan

Het team van SBO de Vlindertuin hecht veel waarde aan het uitleggen en uitbeelden van wie wij zijn en wat wij kunnen beteken voor uw kind. Eén beeld zegt meer dan duizend woorden is dan bij ons schoolplan zeker van toepassing. De essentie van ons schoolplan is afgebeeld in een tekening. Hierbij hebben wij hulp gehad van een striptekenaar. Hij heeft op beeld vast kunnen leggen wat onze speerpunten zijn in het schooljaar 2022 – 2023.

Stamgroepen

Bij De Vlindertuin worden kinderen ingedeeld in stamgroepen op basis van leeftijd én sociaal-emotionele ontwikkeling. Dat levert flexibele jaargroepen op, die allemaal aangeduid worden met een vlindernaam. Daarnaast maken we in de bovenbouw onderscheid tussen kinderen die hetzij uitstromen naar het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs hetzij naar het praktijkonderwijs. Om iedereen de nodige aandacht te geven, streven we naar groepen die uit maximaal zestien leerlingen bestaan.

Onderwijs op maat

Bij De Vlindertuin krijgt elk kind het onderwijsaanbod dat bij hem of haar past. We werken met groepsplannen die worden opgesteld door de groepsleerkracht. Hij baseert zich hierbij op het OPP (ontwikkelingsperspectiefplan), dat bij toelating is samengesteld uit de bevindingen van verschillende (zorg)professionals. Bij rekenen en lezen is het onderwijs groepsdoorbrekend voor nog meer maatwerk. In de praktijk laten we de leerstof en leeractiviteiten zo dicht mogelijk bij de belevingswereld van de kinderen komen. Digitale middelen zoals tablets, computers en digiborden, worden in alle groepen gebruikt om het onderwijs te ondersteunen.

Praktijkvakken

Op De Vlindertuin leren kinderen graag door praktisch bezig te zijn. Middels de praktijkvakken stimuleren de leerlingen zowel hun didactische ontwikkeling als hun sociaal emotionele ontwikkeling. Naast dat er wordt gemeten, gewogen en recepten of opdrachten worden gelezen, wordt er ook hard gewerkt aan het vergroten van het zelfvertrouwen en geoefend met samenwerken. Niets leuker dan samen iets nieuws creëren waar je trots op mag zijn!

Techniek

In het technieklokaal wordt door alle leerlingen gewerkt. Een plan maken, meten, zagen en timmeren, volgens een vaste opdracht, maar soms ook naar eigen idee.

Koken

In het kooklokaal wordt door alle leerlingen van De Vlindertuin gekookt en gebakken. Eerst recepten zoeken, zorgen dat alle ingrediënten er zijn en dan aan de slag met afwegen, snijden en roeren. En daarna… lekker samen opeten!

Schooltuin

De schoolverlatersgroepen van De Vlindertuin werken ook in de schooltuin. Van april tot juni/juli worden hier groentes gezaaid, verzorgt en geoogst. Zelfs vanuit hun klaslokalen kunnen de leerlingen de groei nauwlettend in de gaten houden.

Sociaal emotionele ondersteuning

Omdat het leren voor leerlingen van De Vlindertuin vaak niet vanzelf gaat, levert dit soms ook problemen in de sociaal emotionele ontwikkeling op. Kinderen zijn soms jonger in hun gedrag dan leeftijdgenoten, kunnen moeite hebben met het maken en onderhouden van vriendschappen of hebben weinig zelfvertrouwen. Op De Vlindertuin is er in alle groepen veel aandacht voor het welbevinden van de leerlingen.

Gedragsbegeleiding

Met alle leerlingen van De Vlindertuin wordt er aanvullend door de gedragsspecialist groepsgewijs gewerkt aan de sociaal emotionele ontwikkeling. Hierbij is er aandacht voor vriendschappen, eigenheid, succeservaringen en zelfvertrouwen en pestgedrag. In overleg met de groepsleerkracht wordt gekeken welke onderwerpen op dat moment aandacht behoeven in de groep. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende methodes, spelvormen en gesprekstechnieken.

Dieren in de school

Op De Vlindertuin vind je niet alleen leerlingen, ouders, meesters en juffen, maar ook een hele verzameling dieren. En die zijn heel belangrijk! Zo kunnen we veel leren van en over dieren, we kunnen ze verzorgen of met ze spelen. Maar, de dieren zijn ook heel belangrijk voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Een verdrietige of angstige leerling kan zich gesteund voelen door een hond naast zich. De dieren kunnen ook helpen om je grenzen te verleggen, of juist je eigen grenzen te leren aangeven. Maar dieren hebben ook specifieke omgangsvormen, waardoor leerlingen leren om andermans grenzen te respecteren en daar rekening mee te houden. Op De Vlindertuin vind je onder andere woestijnratjes, een hamster, vissen en een agaatslak.

Human design

Human Design: “Worden wie je bent”.

In schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met de pilot Human Design op school. 

Op basis van een (laagdrempelige) analyse wordt inzicht verkregen in de talenten en mogelijkheden van een leerling. Met deze gegevens zijn we nog beter in staat aan te sluiten op de individuele persoonlijkheid van de leerling.

“Om iedereen de aandacht te geven die hij nodig heeft, streven we naar groepen met maximaal zestien leerlingen.”

Beweegwijs

De kinderen op De Vlindertuin hebben veel behoefte aan bewegen en spelen. Gedurende de dag is hier aandacht voor in de klas, onder andere met behulp van Energizers (korte, interactieve bewegingsspelletjes begeleidt door de leerkracht). Maar juist ook buiten op het schoolplein is hier de ruimte en tijd voor. Spelen is echter niet altijd voor iedereen even gemakkelijk: Kiezen van een spel, vragen of je mee mag doen, samen spelen en delen en omgaan met winnen en verliezen. Om te zorgen dat de leerlingen deze tijd optimaal kunnen benutten, om te ontspannen maar ook om te kunnen leren, zijn we dit schooljaar gestart met Beweegwijs. Deze methode is erop gericht om kinderen in een gestructureerde situatie tot spel en bewegen te laten komen, waarbij er gewerkt wordt met een zeer divers aanbod van spelmogelijkheden en spelvormen. Door middel van kleuren wordt aangegeven welk type spel op dat deel van het plein gespeeld kan worden (bijvoorbeeld naast elkaar spelen, om de beurt, samen delen, samenwerken, tegen elkaar, en een rustzone). Op deze manier kunnen kinderen bewuster invulling leren geven aan hun pauze. De spellen worden begeleidt door leerkrachten en/of trainers van Beweegwijs. In een later stadium kunnen ook junior coaches ingezet gaan worden. Dit zijn leerlingen uit de bovenbouw die onder begeleiding kunnen ondersteunen bij de spellen. Op dit moment wordt er iedere week een nieuw spel geïntroduceerd, dat op het plein met een trainer van Beweegwijs wordt geoefend. Voordat de kinderen naar buiten gaan, krijgen zij in de klas een filmpje te zien over het betreffende spel, zodat ze voorbereid zijn op wat er gedaan kan worden.

Leerlingvolgsysteem

Alle leerlingen worden aan het begin van het schooljaar besproken met de intern begeleider aan de hand van het OPP en het groepsplan. Daarover gaat de leerkracht in gesprek met de ouders en waar het kan met de leerling zelf. Het onderwijsproces wordt doorlopend gevolgd en geanalyseerd via de methode gebonden en onafhankelijke toetsen (DIA) en observaties. Twee keer per jaar is er een evaluatiemoment met de ouders en leerling. Wijkt een leerling in zijn ontwikkeling af van de uitgezette lijn? Dan wordt dit besproken met de intern begeleider. Voordat het ontwikkelingsperspectief wordt bijgesteld zal er eerst extra ondersteuning worden ingezet. Aan het eind van het schooljaar wordt elke leerling doorgesproken met de volgende groepsleerkracht, zodat diens leerlijn goed voortgezet kan worden.

Naschoolse activiteiten

Op de Vlindertuin starten we dit jaar met een naschoolse activiteit. Kinderen kunnen na schooltijd kennis maken met een andere vorm van vrijetijdsbesteding, zodat zij zelf kunnen ervaren waar zij goed in zijn en/of plezier in hebben. Deze kennismaking biedt kansen en mogelijkheden om het talent dat in kinderen huist naar boven te halen en het zelfvertrouwen te vergroten.

Het aanbod wordt verzorgd in samenwerking met partners Stadskidsalkmaar, Artiance en Alkmaar Sport.

Vakgebieden

Ons onderwijsaanbod bestaat uit de volgende vakgebieden:

 • Nederlandse taal (technisch lezen, leesbeleving, begrijpend en studerend lezen, spelling, taalbeschouwing, nt2, motorische ontwikkeling en schrijven);
 • rekenen/wiskunde;
 • wereldoriënterende vakken waaronder aardrijkskunde, topografie, geschiedenis, de natuur, gezond en redzaam gedrag, burgerschapsvorming en Engels;
 • kunstzinnige oriëntatie (tekenen, handvaardigheid, drama, dans en muziek);
 • bewegingsonderwijs en spel;
 • sociaal-emotionele vorming, waaronder catechese;
 • voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs in de laatste groepen (leren omgaan met een agenda en huiswerk).

“Aan het eind van het schooljaar wordt elke leerling doorgesproken met de volgende groepsleerkracht, zodat diens leerlijn goed voortgezet kan worden.”

Extra ondersteuning en/of therapie

Naast het onderwijs in de groep kunnen kinderen ook in aanmerking komen voor extra ondersteuning en/of therapie.

 • logopedie (verbetering van de mondelinge taalvaardigheid);
 • fysiotherapie (verbetering van de zintuiglijke en motorische ontwikkeling);*
 • dyslexiebegeleiding;
 • dyscalculiebegeleiding;

*Fysiotherapie en logopedie zitten niet in het schoolpakket, maar moeten worden gefinancierd via uw zorgverzekering.

Commissie van begeleiding

Is het wenselijk om een kind multidisciplinair te bespreken, dan wordt hij ingebracht in de vergadering van de Commissie van Begeleiding. Deze commissie bestaat uit de schooldirecteur, de zorgcoördinator/psycholoog, de maatschappelijk werker, de schoolarts en de intern begeleider.